TOYOTA

Thông tin nhà sản xuất

 TOYOTAEmail: 

http://www.toyota.com.vn

Toyota Vi?t Nam l hng s?n xu?t xe -t hng ??u Vi?t Nam. Hng l m?t trong nh?ng Cng ty s?n xu?t v phn ph?i -t ho?t ??ng c hi?u qu? c?ng nh? tch c?c tham gia cc ho?t ??ng ?ng gp cho c?ng ??ng.

Toyota Vi?t Nam l lin doanh n??c ngoi gp v?n b?i Toyota Motor Company (Nh?t B?n - 70%), T?ng Cng ty My ??ng l?c v My nng nghi?p (Vi?t Nam - 20%) v T?p ?on Kuo (Singapore - 10%).