Ford

Thông tin nhà sản xuất

 FordEmail: 

http://www.ford.com.vn

Ford Vi?t Nam l m?t trong nh?ng cng ty s?n xu?t t v phn ph?i s?n ph?m ny trn th? tr??ng t Vi?t Nam. ?y l lin doanh gi?a Ford Motor Company (Hoa K? 75%) v Cng ty Diesel Sng Cng (Vi?t Nam - 25%), v?i t?ng s? v?n ??u t? 72 tri?u USD. ??n n?m 2005, Ford Vi?t Nam v?n l Cng ty c v?n ??u t? tr?c ti?p l?n nh?t c?a Hoa K? t?i Vi?t Nam.

Song hnh v?i chi?n l??c kinh doanh, cng ty Ford Vi?t Nam ? c nhi?u ho?t ??ng ?ng gp vo s? pht tri?n c?a giao thng Vi?t Nam, v d? nh? ch??ng trnh gip li xe an ton vo bu?i sng hng tu?n, ch??ng trnh Ford Grant ti tr? cho cc d? n b?o v? mi tr??ng v gi? gn v?n ha, v.v